Politica de confidențialitate

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONA


HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. este persoană juridică înfiinţată şi funcţionand în mod legal în conformitate cu legile din Romania, cu sediul social în mun. Brașov, str. 13 Decembrie nr. 94 A, hala 14, jud. Braşov, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J08/768/2010, CUI RO5427038 având calitatea de operator DCP – furnizor produse si servicii.

HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. va procesa datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor legale în vigoare în scopul executării contractului încheiat între client şi HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L..

Date cu caracter personal colectate de HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.:

Datele cu caracter personal se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal sau pentru a vă contacta on-line sau off-line. Informaţiile personale sunt colectate numai cu acordul dvs. Tipurile de informaţii colectate: numele şi prenumele, codul numeric personal, data naşterii, adresa de domiciliu, numărul de telefon, contul bancar, adresa de e-mail. Datele furnizate de către clienţi sunt strict confidenţiale, iar HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. se angajează să nu furnizeze aceste date unor terţe persoane neautorizate şi să le utilizeze pentru şi în legătură cu scopul pentru care au fost colectate.

Scopul utilizării şi dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dvs personale vor fi utilizate în scopul şi în legătură cu încheierea, derularea şi executarea contractelor pentru furnizarea de servicii, pentru informarea privind situaţia contului, confirmarea, evoluţia şi starea comenzilor sau serviciilor, facturarea şi încasarea valorii produselor şi serviciilor oferite, evaluarea produselor şi serviciilor oferite.

HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. poate furniza datele dvs cu caracter personal către alţi parteneri contractuali, dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităţilor pentru care au fost colectate. HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. poate furniza datele dvs altor parteneri contractuali numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranţă şi că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1) Dreptul la informare şi acces la datele dvs cu caracter personal.

2) Dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În situaţia unei opoziţii justificate, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză.

3) Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal ce au fost furnizate către HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.

4) Dreptul la rectificare. Aveţi dreptul de a corecta datele pe care HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. le deţine în legătură cu dvs, date ce pot fi inexacte sau incomplete.

5) Dreptul de a şterge datele. În anumite circumstanţe puteţi cere ca datele pe care HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. le deţine să fie şterse din evidenţele companiei.

6) Dreptul la restricţionarea prelucrării. În anumite condiţii aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dvs personale de către HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.

7) Dreptul de a formula obiecţii. Aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de procesare, cum ar fi marketing-ul direct. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketing-ul direct, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketing-ul direct respectiv. În cazul în care vă opuneţi prelucrării în scopul marketing-ului direct, datele dvs cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest sens.

Vă puteţi exercita aceste drepturi prin înaintarea unei cereri scrise, datate şi semnate, pe care o puteţi depune personal la sediul social, sau expedia prin poştă sau curier la adresa mun. Brașov, str. 13 Decembrie nr. 94 A, hala 14, jud. Braşov, sau prin e-mail la adresa contact@hendi.ro

HENDI FOOD EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. va comunica măsurile adoptate sau informaţiile solicitate, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare.